Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM - o nas

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w latach 1974-1989 działał jako Papieski Wydział Teologiczny, publikuje opracowania będące owocem interdyscyplinarnych badań podejmowanych zarówno przez pracowników naukowych UAM, jak i innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jednak początki podejmowanej tutaj działalności edytorskiej należy wiązać nawet z rokiem 1972, czyli z powstaniem czasopisma „Poznańskie Studia Teologiczne”. Powołano je do życia z inicjatywy środowiska teologów pracujących w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. Periodyk ten miał umożliwić wydawanie opracowań adresowanych przede wszystkim do środowisk akademickich.

Obecnie Wydział Teologiczny publikuje około 30 tytułów rocznie, które ukazują się w zróżnicowanych tematycznie seriach oraz w punktowanych specjalistycznych czasopismach naukowych znajdujących się na ministerialnej liście. Wszystkie prace są recenzowane i stanowią interesujące fora dyskusji naukowych.

Zasady recenzenckie

Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podejmuje starania, aby publikowane przez nie książki spełniały standardy edytorskie oraz kryteria akademickie. Jednym z kluczowych elementów dbałości o wysoki poziom naukowy wydawanych przez Wydział Teologiczny UAM książek jest procedura ich recenzowania.

Dobór i wyznaczanie recenzentów

1. Proces recenzyjny przeprowadzany jest zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Wydawniczą. Wymagane są co najmniej 2 recenzje wydawnicze.
2. Recenzentami książki są wyznaczani przez Radę Wydawniczą samodzielni pracownicy naukowi posiadający uznany dorobek w dziedzinie, w ramach której mieści się problematyka książki.
3. Recenzenci książki zatrudnieni są w ośrodkach naukowych innych niż ten, który reprezentuje autor książki. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy grono specjalistów w dziedzinie recenzowanej publikacji jest bardzo wąskie.
4. Recenzenci i autor książki nie mogą pozostawać ze sobą w bliskich relacjach zawodowych lub osobistych. Wykluczony jest jakikolwiek konflikt interesów. Przez konflikt interesów rozumie się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji,
c) relacje podległości zawodowej.
5. W przypadku monografii habilitacyjnych lub monografii profesorskich recenzentem nie może być promotor rozprawy doktorskiej autora.
6. Recenzenci i autor nie mogą być współautorami powstałej wcześniej publikacji ani współredaktorami tej samej pracy zbiorowej.
7. Autor książki nie ma wpływu na dobór i wyznaczanie recenzentów.

Zalecenia dla recenzentów

1. Recenzenci, na podstawie przedstawionych informacji o autorze i tekście, podejmują decyzję o recenzowaniu monografii.
2. W przypadku konfliktów interesów wyznaczeni recenzenci powinni zawiadomić Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM i zrezygnować z przygotowania recenzji.
3. Uznanie przez recenzenta, iż praca nie spełnia kryteriów naukowych i nie kwalifikuje się do druku powinna zakończyć się dobrze przygotowaną recenzją z konkluzją negatywną.
4. Recenzja powinna mieć formę pisemną, dobrze uzasadnioną ocenę oraz jednoznaczną konkluzję.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zasadniczych zmian do recenzowanej publikacji recenzenci otrzymają do wglądu jej zmienioną wersję, aby podjąć ostateczną decyzję w kwestii rekomendowania publikacji do druku.
6. Recenzentów obowiązuje zasada poufności.
7. Nieprzyjmowane są recenzje niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej.

Zalecenia dla Autora

1. Po wyznaczeniu przez Wydawnictwo recenzentów, jak również po otrzymaniu recenzji, Autor nie ma prawa wnioskować o ich zmianę.
2. Obowiązkiem Autora jest pisemnie ustosunkowanie się do treści recenzji, poprawa tekstu zgodnie z uwagami recenzentów. W przypadku poważnych zmian recenzenci otrzymują do wglądu treść odpowiedzi autora.